top of page

Alla hälsoföretag använder CheckWare inom psykisk hälsa och beroende i Norge

CheckWares digitala lösningar för specialistsjukvården används nu av alla norska hälsoföretag inom psykisk hälsa och beroende. Implementeringstiden av CheckWare har historiskt sett legat på fyra till åtta månader. – Lösningen är väldigt välkommen, säger Sykehuset Innlandet. – Det har generellt varit lite fel, säger Helse Midt-Norge. Hos Sykehuspartner har man upprättat ett tjänsteforum där hälsoföretagen tillsammans kan säkerställa att CheckWare-lösningarna utvecklas i samma riktning.

Många hälsotjänsteleverantör efterfrågar verktyg som ökar patientmedverkan. Hälsopersonal i hela Norge understryker att vårdkvaliteten ökar när patienten själv deltar i processen: Administrationstiden minskar och patienterna får mer uppmärksamhet och snabbare hjälp med sina utmaningar.

CheckWares kliniska kartläggningar ger vårdpersonal svar på hur patienterna själva säger att de mår. 380 000 CheckWare-respondenter har fram till idag besvarat mer än 5,3 miljoner kliniska kartläggningar. De hälsoföretagen som har avtal inom psykisk hälsa och beroendeproblematik har infört lösningarna rekordsnabbt, den senaste implementeringen skedde i juni. Man kan också förvänta sig en stadig ökning av användandet framöver.

- Det är imponerande att vi har etablerat lösningen hos de flesta företagen på så kort tid. Vi upplever det har gjorts ett solitt förarbete hos alla parter, att kunderna har ett betydande engagemang i relation till implementeringarna, och att många aktörer i HälsoNorge generellt börjar bli komfortabla med digitala tjänster. Vi får mycket feedback om goda upplevelser från både bårdpersonal och patienter, säger verkställande direktör i CheckWare, Heidi Blengsli Aabel.


- Jag måste också framhålla CheckWare-teamet som har jobbat hårt för att få alla hälsoföretagen i produktion under första halvåret 2021. Det var en ambitiös plan, och vi genomförde den tillsammans med kunderna.

Väldigt välkommen lösning

Sykehuset Innlandet har länge saknat digitala lösningar för kartläggningar.

Erlend Loen Laukvik
Erlend Loen Laukvik

- Det kanske allra bästa med CheckWare-lösningen är hur den samlar kliniska verktyg i en lösning, och att vi kan använda den systematiserade patientfeedbacken. Detta möjliggör patientmedverkan och gemensamt beslutsfattande.


- Det blir en omedelbar vinst för både vårdpersonal och patient. Vårdpersonalens feedback är generellt sett väldigt positiv, CheckWare fungerar som tänkt, säger psykolog Erlend Høyen Laukvik, som är CheckWares kundkontakt vid Sykehuset Innlandet.


- Det har varit enstaka implementeringsutmaningar, men det är det med alla nya, digitala lösningar som införs. Jag upplever att vi har haft ett gott samarbete vad gäller dessa utmaningar, det är väldigt viktigt för mig som kundkontakt. Vi blir tagna på allvar, säger Laukvik.

Sjukhuset har bestämt sig för att införa verktyget stegvis och lägger därför tid på att orientera sig och skaffa bästa möjliga förutsättningar hos respektive avdelning. Det startade hos vuxenpsykiatrin, och är nu på väg till barn- och ungdomspsykiatrin.

- Jag upplever att det är en användarvänlig lösning som också de med teknikmotstånd klarar att använda. Det ger otroligt goda möjligheter för behandlarna. Lösningen möjliggör att systematisera feedback från patienterna, och på det sättet stärka patientmedverkan. Det låter oss fånga upp sjukdomar och problemställningar hos patienten, som vi annars inte hade fångat upp i en klinisk intervju, säger han.


- Detta är ingen engångsföreteelse från vår sida. För oss har CheckWare digitala verktyg och lösningar som ska fungera över lång tid. Vi måste tänka långsiktigt och vill ha in fler kartläggningar.


Viktigt med digital förankring i ledningen

Frode Næss
Frode Næss

Direktören för leverans och kunduppföljning i CheckWare, Frode Næss, menar att den digitala mognaden inom norska specialisthälsotjänster har gått väldigt fort.

- Det viktigaste är att varken kunderna eller vi gapar efter för mycket och avgränsar projekten från början. Därefter kan vi bredda dem. Framgångsfaktorerna ligger i att vi klarar att leverera det vi lovat, samtidigt som kunderna förstår vad vi pratar om. Det är inget tvivel om att dialogen har blivit mycket bättre de senaste åren. Det gör också att tempot ökar när det kommer till implementeringen av lösningarna, menar han.

En utmaning med att växa snabbt, som CheckWare definitivt har gjort det senaste åren, är att kunna möta alla kundbehov.


Ina Andersen är implementerings- och tjänsteansvarig hos Sykehuspartner.


- Det har varit hektiskt, ibland kaotiskt, men vi har kommit i mål, säger hon och fortsätter:


- CheckWare har expanderat väldigt samtidigt som vi har kört vår implementering. Bakom projektledaren hos CheckWare är det samma personer gör allt, det har gått lite i stå några gånger, säger hon och menar att det har varit tidspress:


- Det har lett till några extra fartgupp i vägen, så är det när man växer fort. Det har kanske varit en lite ambitiös plan att sätta igång hälsoföretagen på den korta tiden, säger hon, men är samtidigt väldigt nöjd med att de har gått att duplicera lösningen för alla företagen.

- Vi har uppskattat integrationerna. Det handlar om sju norska hälsoföretag som skall ingå regionala avtal. De sista ska vara klart med uppgradering och implementering i september, upplyser hon. Sykehuspartner har i samband med koordineringen också satt upp ett tjänsteforum med representanter från de olika företagen. Här lyfts olika frågor, så att alla ändringar kan koordineras och skickas på ett samlat sätt till CheckWare.

Ina Andersen
Ina Andersen

- Det har varit givande för dem att prata med varandra om utmaningar och lösningar. Det gör att de kan utveckla lösningen i samma riktning, menar Andersen.

Frode Næss i CheckWare menar att en gemensam bild kring tidslinjen i projekten är väsentlig. - Kunderna väljer att följa våra råd och rekommendationer. Jag tror att det är helt avgörande att besluten är förankrade på ledningsnivå, det gör det mycket enklare för alla parter i förståelsen kring nödvändigheten av digitala lösningar i en organisation.


Många anställda vet vad lösningarna används till Flera kunder beskriver en stark intern press för att få de digitala lösningarna implementerade. I Helse Midt-Norge finns det många olika kliniker som länge har använt CheckWare.

Ingunn Flægstad Pettersen
Ingunn Flægstad Pettersen

- Många känner till CheckWare och vet vad det används till. En viktig uppgift har varit att samla de olika avtalen mellan Helse Midt-Norge och CheckWare i ett gemensamt regionalt avtal innan införandet, säger tjänsteutvecklare Ingunn Flægstad Pettersen i Helse Midt-Norge IT (Hemit).

Hon berättar att implementeringen från början skulle vara färdigställd i februari, men att det blev klart först i juni i år.

- Det viktigaste har varit att få en god och stabil lösning. Det har generellt varit lite fel efter implementeringen. Verktyget är relativt intuitivt för användarna, och vi har en stark tro på att detta kommer bli ett viktigt verktyg för dem, menar hon.


Hemit har också märkt att trycket på CheckWare har varit högt.

- Alla skulle ju ta det i bruk samtidigt. Det är klart att vi har märkt det, att det är krävande för en leverantör. Samtidigt upplever vi att CheckWare har varit framåtlutade och hjälpsamma, säger hon.

Pettersen berättar att de vill vidareutveckla CheckWare-kompetensen i Hemit för att bättre kunna bistå hälsoföretagen i Helse Midt-Norge.

- Vi behöver reda ut rollfördelningen och vem som gör vad. Vi har ju ansvaret för att leverera CheckWare-lösningen till en stor hälsoregion. Då måste det vara utrett vad företagen kan förvänta sig av oss, och med vad vi måste hämta stöd från CheckWare. Om vi kan återanvända något som fungerar hos andra regioner är det ju superbt. Samtidigt måste kommunikationen vara tydlig nog, med förväntningar, så användarna av CheckWare i Helse Midt-Norge får den informationen, hjälpen och verktygen de behöver, säger hon.

Heidi Blengsli Aabel
Heidi Blengsli Aabel

- Att vi har en bra relation till kunderna är självklart överordnat. De måste veta hva de kan forventa sig av oss. CheckWare är skräddarsytt för digital patientmedverkan både inom psykisk hälsa och beroendeproblematik och somatik. I framtiden kommer hälsoväsendet i Norge och andra länder behöva hantera en ökande patientmängd. Då är det helt nödvändigt att införa digitala lösningar för att kunna hantera alla. Jag ser inte det kommer bli mindre för oss att gjöra, säger verkställande direktör, Heidi Blengsli Aabel.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page