top of page
Psychologist.png

Digital patientmedverkan lyfter behandlingskvaliteten för Lovisenberg Diakonale Sykehus

The article is available in other languages

uk4.jpg
11950035991084972475norway.svg.thumb.png
Lovisenberg Diakonale Sykehus är som andra hälsoföretag - Dagligen upplever de anställda utmaningar med att det är mycket som ska göras på väldigt kort tid. Därför började sjukhusledningen leta efter ett system som kunde frigöra tid för behandlarna. Samtidigt skulle patienternas egna bedömningar vägas in tyngre i behandlingen. 

Hos CheckWare hittade Lovisenberg systemet de letade efter:

Möjligheten att använda ett skattningsformulär som skapar kliniskt relevanta rapporter för patienter inom beroende och psykisk hälsa. När patienterna upplever att frågorna är relevanta för behandlingen svarar de. Behandlarna använder svaren till att förbättra behandlingen för varje enskild patient.

Med automatisk utskickning av skattningsformulär och automatisk generering av rapporter med scoreberäkningar som sammanfattar patienternas svar, frigörs många av de administrativa uppgifterna för behandlarna. De får mer tid att behandla patienterna.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS är ett lokalsjukhus för ca 200 000 invånare från flera centrala stadsdelar i Oslo.

Lovisenbergs primära områden är internmedicin och psykisk vård.

LOVePROM är Lovisenbergs register som bygger på patientrapporterade utfallsmål, administrativa uppgifter och kostnader.

Önskemål om mindre tid för administration och manuell beräkning och mer fokus på patientens åsikt

År 2013 ville Lovisenberg få mer insikt om patienterna i projektet ”Raskere Tilbake” och om de verkligen återvände snabbare till önskad arbetsfunktion. De ville också i högre grad veta vilket utbyte patienterna fick av behandlingen och hur man kunde skapa ett större engagemang.

Lösningen Lovisenberg sökte var ett sätt att göra nytta för den enskilda patienten och kunna sammanfatta data i ett kvalitetsregister. Det skulle innefatta förbättring av kvaliteten på inrapporterade data och upprättandet av ett fungerande patientregister. Lovisenberg intresserade sig särskilt för att ta bort manuella skattningsformulär som kopierades och skannades in i en patientjournal.

Inrapporteringen gav de anställda merarbete och engagemanget blev ljummet när de anställda upplevde att rapporteringen i ett lokalt register inte bidrog till att lösa de kliniska uppgifterna.

- Många registerinitiativ har misslyckats p.g.a. merarbetet det skapar utan att göra någon nytta för kliniken. Uppslutningen försvagas när inrapporteringen inte bidrar till att lösa de kliniska uppgifterna. Vi var säkra på att vi var tvungna att ta reda på hur patienterna upplevde oss och hjälpen de fick, såväl före, under som efter behandlingen, säger Holman.

Det fantastiska med CheckWare-lösningen är den enorma menyn av digitala skattningsformulär som erbjuds. Vi har inte sett detta någon annanstans. 

Even Halland

Psykolog och projektledare för kvalitetsregistret vid Lovisenberg DPS

Brett urval av olika skattningsformulär för självrapportering

En automatiserad, digital lösning som kunde kartlägga patienternas hälsotillstånd och erfarenheter, utan att ge behandlarna merarbete. Det var svaret de kom fram till efter en grundlig kartläggning som startade redan 2013.

- Det fantastiska med CheckWare-lösningen är den enorma menyn bra digitala skattningsformulär som erbjuds. Detta har vi inte sett på något annat ställe, säger Even Halland. Han är psykolog och projektledare för kvalitetsregistret vid Lovisenberg DPS

- Men den största fördelen med systemet är automatiseringen. Detta frigör tid för behandlarna eftersom patienterna har svarat på skattningsformulären före besöket. Om vi jämför med sättet som andra sjukhus har upprättat för uppgiftsinsamling är vårt system väldigt tidsbesparande, säger Halland.

Analyschef Per Arne Holman vid Lovisenberg Diakonala Sykehus menar att systematiken och evalueringen av processerna kan användas av hälsoföretag i hela landet.

- CheckWares programvarulösning säkerställer att viktiga frågor ställs till patienterna. Klinikern får bättre översikt över det som är viktigast för patienten och kan prioritera därefter. På ett effektivt sätt systematiseras planeringen, utredningen och evalueringen av patienternas behandling inom beroende och psykisk hälsa. Utöver systematik och effektivisering ville vi upprätta ett kvalitetsregister. När vi samlar in uppgifterna återanvänder vi dem i vårt lokala kvalitetsregister, som vi kallar LOVePROM, förklarar han.

Patienterna har en svarsprocent på 70-90 %

Det finns en hög accept hos patienterna för att delta.

I perioder har svarsprocenten varit över 90, men den är nu lite lägre, troligtvis eftersom det är ännu fler som får digitala skattningsformulär.

Patienterna kan svara hemifrån på mobilen, surfplattan eller datorn. De automatiska scoreberäkningarna presenteras som en grafisk rapport i patientens journal och är därmed omedelbart tillgänglig för behandlaren.

Hur resultaten presenteras är en viktig framgångsfaktor för att klinikerna ska använda dem aktivt och följa med på hur det går under behandlingstiden, menar Even Halland.

Det som är lite revolutionerande är att patienterna skriver i sin egen journal. Klinikerna kan jämföra remissen från t.ex. allmänläkare och det allmänläkaren skrivit i journalen, med patientens egna tankar om vad patienten vill få hjälp med. Det är något nytt och viktigt för behandlarna.

Even Halland

Psykolog och projektledare för kvalitetsregistret vid Lovisenberg DPS

Mer kontakt med patienten

Kliniker Lina Elise Hantveit vid Lovisenberg DPS är alltid angelägen att läsa igenom feedbacken i rapporterna innan patienternas besök.

- Jag använder informationen i början av besöket. Jag berättar i vilken riktning det går och vad som kan förklara varför det går upp eller ner. Sen pratar vi om det, säger hon.

 

Dessutom ser Hantveit på förhållandet remissen och patientens svar.

- Dessa stämmer inte alltid överens. Remissen kan verka väldigt bra och så kommer det en patient jag inte känner från förr med allvarliga symptomuttryck. Det kan vara överraskande, säger Lina, som är en stor anhängare av lösningen.

- Jag älskar upplägget, jag känner att det är en stor trygghet! Patienterna följer ju också med i utvecklingen, ser på sin graf och reflekterar över situationen själva: Vad är det som gör att jag går upp och ner? 

Psykolog Kaja Asbjörnsen Betin är nöjd med att hon får viktiga klargöranden redan från start och snabbt kan inleda ett samtal med patienten.

- Jag kan vara mer på plats och faktiskt möta personen som kommer in genom dörren, eftersom jag inte fokuserar på skattningsformulären i samma grad. Genom att rapporten från skattningsformulären läggs in i ett automatiserat system kan jag få mer kontakt med patienten. Det blir enklare att skapa en god relation under första mötet när jag har detta tillbehör med mig, och framförallt är CheckWare ett användbart verktyg när behandlingen inte fungerar till 100 %.

 - Det som är lite revolutionerande är att patienterna skriver i sin egen journal. Klinikerna kan jämföra remissen från t.ex. allmänläkare och det allmänläkaren har skrivit i journalen, med patientens egna tankar om vad han/hon vill ha hjälp med. Detta är något nytt och viktigt för behandlarna, menar Even Halland.

Öppenhet om resultat ger underlag för inlärning och utveckling

Den enskilda klinikern och sektionen kan använda informationen till att reflektera över sin egen praxis och förbättra kvaliteten på behandlingen.

- Vi använder data till inlärning och utveckling, inte övervakning och kontroll. Jag som kliniker får ett system som ger mig möjlighet till att ge bättre behandling för patienterna. Jag kan lära mig av min egen praxis och reflektera över vad som fungerar och inte fungerar i mina egna behandlingar, säger Halland.

Uppgifterna överförs automatiskt till det lokala kvalitetsregistret LOVePROM. Lovisenberg använder uppgifter från kvalitetsregistret för att utforska bland annat samband mellan behandlingslängd, behandlingsintensitet och utfall.

 

- Det är en ekonomisk press på hälsovården, därför är det viktigt att synliggöra att goda ekonomiska förutsättningar ger god behandling, säger Halland.

Lovisenbergs användning av CheckWare

Kund hos CheckWare sen 2013.

Ca 120 000 kartläggningar genom CheckWare till ca 6 000 patienter under 2020.

Lovisenbergs CheckWare-lösning innefattar integration med DIPS och QlikView för automatisk överföring till journalsystem och presentation av aggregerade uppgifter.

Innovation i nära samarbete

Lovisenberg rapporterar att det finns över 15 000 patienter inom specialisthälsovården vid kliniken som nu använt sig av CheckWare. Det har utan undantag varit positiv feedback från patienterna.

 

Lovisenberg har i samarbete med CheckWare intagit en innovationsroll för att vidareutveckla verktyget. Lovisenberg har ett nära samarbete med CheckWare och är hela tiden på jakt efter funktioner som fler vill ha.

- När vi kombinerar de patientrapporterade uppgifterna med de administrativa – avslag, väntetider, antal kontakter, varaktighet, frekvens, diagnoser och procedurer och paketförloppskoder har vi underlaget för ett register som även kan uppfylla ledningens, byråkraternas och politikernas behov, tillägger Per Arne Holman.

- Det gäller enklare registrering av relevant information, delning av information med kommunalt anställda och allmänläkare och data från sensorer och biomarkörer som kan skickas rakt in i patientjournalen, säger Holman.

Lovisenbergs användning av CheckWare

Dataexport:

 • Export av rådata

Integrationer:

 • Partner API: Qlikview og DIPS

 • Datautvinningsmodul

Skattningsformulär:

 • Planer

 • Kliniska rapporter

 • Bibliotek

 • CheckWare Studio

Autentisering:

 • Inloggningsmetoder

Systemhantering:

 • Systeminställningar

 • Åtkomstkontroll

 • System-logg

 • Systemrapporter

 • Respondenthantering

 • Vårdpersonalhantering

bottom of page